Toto je predbežná podoba webovej stránky, ktorá má byť akýmsi predvojom pripravovaného 3-zväzkového turisticko-vlastivedného sprievodcu. Bude pojednávať o takmer všetkých známych  fortifikačných objektoch slovenska, od rannostredovekých až po barokové, vynímajúc opevnené kláštory a kaštiele, dovedna o viac ako 300 objektoch. 

Obsah stránky bude v dohľadnom čase doplnený o ďalšie reprezentatívne objekty, tak, aby z nej bola zjavná koncepcia a systematický rámec uvažovaných sprievodcov a aby dobre poslúžila propagácii knižného nákladu v tom dobrom slova zmysle. 

Doposiaľ je vo vetvení stránky aktívnych niekoľko objektov v Novohradskej stolici (úplne iba Modrý kameň) a Nitriansky hrad. V ľavom ráme je kompletný menný zoznam objektov, zoradený podľa ich oficiálneho názvu (ak taký existuje - 183 objektov) takéto objekty sú zvýraznené tmavšou farbou resp. polohopisný zoznam, kde sú objekty priradené názvu obce, v ktorej správnom území sa nachádzajú.

Tlačidlá "Panovníci" a "Naj" sú zatiaľ nefunkčné. Do základného menu k nim pribudne ešte kapitola "Virtuálne hrady" s  počítačovou 3D podobou niektorých zaniknutých objektov , s virtuálnymi preletmi a niekoľkými ďalšími témami.

Nižšie sú zadefinované nosné body zamýšľaného knižného sprievodcu:

Zatiaľ ostávam s vierou v priaznivejšie časy pre pamiatky, prírodu i krajinu, ktorá je kráľovnou a v ktorej lone môžeme spieť k lepšiemu. Autor.

 

Krajina hradov

sprievodca po slovenských hradoch, hrádkoch, pevnostiach, 
pevnôstkach, strážnych vežiach a ostatných fortifikačných stavbách

Cieľ projektu: 
Publikácia má za cieľ populárno-náučným spôsobom priblížiť širšej verejnosti 
rozmanitú históriu ako aj súčasnosť slovenských hradov, hrádkov, pevností, pevnôstok, 
strážnych veží a opevnených sídiel vôbec. 
Jedným z nasilnejších motivačných dôvodov, ktoré podnietili zostavenie takejto 
monografie je situácia na našom knižnom trhu. Tu badať dlhoročnú absenciu 
sprievodcu, ktorý by sa ucelene zaoberal slovenským fortifikačným staviteľstvom a to 
z pohľadu historického, miestopisno-turistického i architektonického. 
Publikácia "Krajina hradov" má ambíciu preklenúť rozširujúcu sa priepasť medzi 
odbornými kastelologickými publikáciami a povrchnými obrazovými suvenírmi, ktorých 
informačná i estetická hodnota poväčšinou ďaleko zaostáva za ich predajnou cenou. 

Stručná charakteristika projektu: 
Publikácia "Krajina hradov" bude monotematicky koncipovaná so zameraním na 
populárno-náučný popis slovenských fortifikačných stavieb s rozmanitou typológiou: 
hradov, hrádkov, pevností, pevnôstok, strážnych veží, hlások, stredovekých kúrií, 
dvorcov, refúgií aj keď s ohľadom na rozsah publikácie vynímajúc opevnené kaštiele 
a kláštory. Napriek tomu pojednáva podľa dôležitosti tej-ktorej stavby v rozsahu od 
niekoľkých riadkov až po niekoľko strán o viac ako 300 objektoch v rôznom štádiu 
zachovania. Od napr. trvalo obývaných hradov s umiestnenými muzeálnymi 
expozíciami až po zaniknuté stavby nejasnej funkčnej povahy, o ktorých sa dochovala 
povedzme iba jediná vierohodná zmienka o ich existencii, prípadne iba stopy v 
konfigurácii terénu.
Publikácia v sebe zahŕňa v prípade významnejších objektov štruktúrované 
informácie, prehľadne sústredené do blokov "poloha" , "architektúra" a "história" . 
Časť "poloha" lokalizuje objekt pomocou administratívnej príslušnosti ku 
príslušnému kraju, okresu, obci a podrobnejšie popisuje samotnú lokalitu s nadmorskou 
výškou a prístupové možnosti s turistického hľadiska.
V časti "architektúra" je osobitne riešená typológia objektu, účel stavby, stav 
zachovania, popis exteriéru a plošný rozsah objektu v jednotlivých historických 
obdobiach. 
Samostatný odstavec "história" pojednáva v chronologických súvislostiach 
o fundácii, o majetko-právnych pomeroch, o významných historických medzníkoch 
jednotlivých fortifikačných objektov a ich vlastníkov ako aj o ich častokrát neveselom 
konci. 
Textová informácia je základom pre množstvo za týmto účelom spracovaných 
máp, pôdorysných situácií, digitálnych hypotetických rekonštrukcií, súčasných 
i dobových vyobrazení v podobe perokresieb alebo fotografií. 
Celá publikácia je v princípe členená na kapitoly podľa príslušnosti tej-ktorej 
pamiatky ku historickým regiónom - šľachtickým stoliciam, ktoré ako správne zriadenie 
v histórii najdlhšie sprevádzali dianie na našich hradoch a akisto to platilo i naopak. 
Samotnú korpusovú časť doplnia sprievodné kapitoly, ktoré v úvode publikácie 
pomôžu čitateľa zorientovať v problematike ako aj v sprievodcovi, zadefinujú 
konvencie užité v publikácii a v závere môžu rozšíriť rámec problematiky o povedzme 
chronologické predstavenie panovníkov, ktorí vládli na našom území alebo o rôzne 
prehľady, tabuľky a doplňujúcu grafickú časť.

Obsahové zameranie projektu a cieľová skupina:
Vzhľadom ku snahe systematicky obsiahnuť informáciami fortifikačné objekty 
celého Slovenska bude publikácia pomerne rozsiahla a tým aj priamo úmerne s vyššou 
predajnou cenou. Existuje tu aj možnosť zostavenia troch samostatných sprievodcov, 
ponímajucich orientačne územie západného, stredného a východného Slovenska, čo je 
doposiaľ najzaužívanejšia regionalizácia, ktorá stále nachádza uplatnenie napriek 
novému adminitratívnemu usporiadaniu štátu. Takéto geografické členenie však určite 
bude rešpektovať priebeh hraníc šľachtických stolíc vo svojom vrcholnom období, čím 
môže koncepcia sprievodcu nadobudnúť dlhodobú ak nie trvalú platnosť, nakoľko 
hranice historických regiónov už nie sú poplatné meniacim sa politickým predstavám 
o zriadení štátu v súčasnoti. 
Publikácia, či už v jednom alebo troch zväzkoch, by mohla svojou atraktivitou 
a pre aktívnu turistiku praktickým formátom zasiahnuť najširšiu verejnosť, nielen 
"ostrieľaných" kastelológov a nadšencov-záchranárov, ale aj turistov, nedeľných 
výletníkov a vôbec ľudí s otvorenou mysľou.